VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí právně závazný vztah mezi společností Prodator Software OÜ, ID: 14706809, Tax ID EE102219090, se sídlem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 20, 10127 (dále jen „Dodavatel“) a třetími fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Objednatel“) vznikající na základě smlouvy o spolupráci (objednávka) a s ní souvisejícími službami (dále jen „Smlouva“). Nedílnou součástí každé Smlouvy (objednávka) jsou tyto VOP.

1.2 Dodavatel působí na evropském trhu jako odborník v oblasti tvorby marketingových kampaní ( https://www.prodator.cz).

1.3 Objednatelem se v těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem, nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla předmětná smlouva uzavřena. Objednatel tímto souhlasí a prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4 Pro účely Smlouvy se rozumí:

1.4.1. Zahájením spolupráce je den, kdy je Objednatelem podepsaná Objednávka služby Tvorba a Správa Marketingové kampaně. Takto podepsaná Objednávka může být Dodavateli doručena ve formě digitálně podepsaného formuláře prostřednictvím softwaru Pandadoc (https://www.pandadoc.com/), stejně tak ve formě digitálně naskenované Objednávky s viditelným podpisem Objednatele.

1.4.2. Kampaní se rozumí poskytování služby Objednateli Dodavatelem spočívajících ve vytvoření a správě marketingové kampaně dle potřeb a požadavků Objednatele za účelem získávání kontaktů na osoby na požadované pozice splňující požadavky Objednatele, a to zejména, nikoliv však výlučně prostřednictvím reklamy na sociální síti www.facebook.com, kdy tyto kontakty Dodavatel následně poskytne Objednateli prostřednictvím sdílené Google Excel tabulky. Kampaň musí být takové úpravy, aby nepoškozovala dobré jméno Objednatele.

1.4.3. Zahájením (započetím) kampaně se rozumí okamžik, kdy je znění kampaně odsouhlaseno Objednatelem. Odsouhlasením se rozumí den, kdy Objednatel výslovně prohlásí, že se zněním souhlasí. Nevznese-li Objednatel připomínky ve lhůtě 4 dnů ode dne doručení návrhu kampaně, pak platí, že kampaň byla odsouhlasena 5. den po jejím doručení.

1.4.4. Koučovacím dotazníkem je dotazník, který vyplňuje Objednatel, a ve kterém uvede podrobnosti či požadavky týkající se požadované pozice (jako například vzdělání, oprávnění, lokalitu). Tímto výčtem se posuzuje takzvaný kvalifikovaný kontakt. Kvalifikovaným kontaktem je kontakt, jež splňuje specifikaci uvedenou Objednatelem v koučovacím dotazníku, a zároveň má platné jméno, příjmení, e-mail a telefon.

1.4.5. Měsícem se pro účely Objednávky a těchto VOP rozumí 30 kalendářních dnů bez ohledu na aktuální kalendářní měsíc.

2. UZAVŘENÍ, TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva je uzavřena doručením objednávky Dodavateli, a to ať už formou naskenované podepsané objednávky nebo odesláním elektronicky podepsané objednávky (prostřednictvím softwaru Pandadoc).

2.2. Při uzavírání Smlouvy smluvní strany tímto vylučují užití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tedy si sjednávají, že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření příslušné Smlouvy, ale protinávrhem.

2.3. Veškerá právní jednání mezi smluvními stranami jsou závazná, jsou-li učiněna písemně, datovou schránkou, nebo prostřednictvím e-mailu, není-li písemná forma výslovně vymíněné.

2.4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu sjednanou v Objednávce. Tato doba se počítá ode dne zahájení kampaně (nikoli od uzavření Smlouvy), přičemž Dodavatel se zavazuje, že v rámci prvního měsíce (tzv. zkušební spolupráce) splní alespoň jednu z těchto podmínek uvedených v Objednávce – sekce Minimální garance.

2.5. V případě kdy Dodavatel v průběhu prvního měsíce nesplní ani jednu z podmínek uvedených v Objednávce – sekce Minimální garance, pak má Objednatel právo od smlouvy odstoupit z důvodu nenaplnění podmínek zkušební spolupráce, kdy toto odstoupení je účinné dnem jeho doručení Dodavateli, přičemž se má za to, že oznámení o odstoupení od smlouvy je povinen Dodavateli doručit nejpozději sedmý den po ukončení prvního zkušebního měsíce. V případě takového odstoupení od smlouvy nemá Objednatel právo na vrácení již uhrazené odměn, a to ani v poměrné části.

2.6. V případě, kdy Dodavatel v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců následujících po zkušebním měsíci nesplní ani jednu z podmínek uvedených v Objednávce – sekce Minimální garance, pak má Objednatel právo od smlouvy odstoupit z důvodu nedodržení garancí výsledku, kdy toto odstoupení je účinné dnem jeho doručení Dodavateli, přičemž se má za to. že oznámení o odstoupení od smlouvy je povinen Dodavateli doručit nejpozději sedmý den po skončení druhého měsíce ve kterém nedošlo ke splnění ani jedné z podmínek uvedených v Objednávce – sekce Minimální garance. V takovém případě nemá Objednatel právo na vrácení již uhrazené odměny, a to ani v poměrné části. Nebyla-li odměna či její část do odstoupení od smlouvy zcela uhrazena, pak má Dodavatel nárok na její doplacení.

2.7 Dodavatel může od Smlouvy odstoupit, pokud mu Objednatel nedodá veškeré potřebné údaje, zejména pak informace ohledně osob, s nimiž má zájem navázat spolupráci, a to ani v dodatečné lhůtě, která činí minimálně 5 pracovních dnů. V takovém případě nemá Objednatel právo na vrácení odměny, a to ani v poměrné části. Nebyla-li odměna či její část do odstoupení od smlouvy zcela uhrazena, pak má Dodavatel nárok na její doplacení.

2.8. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, je-li Objednatel v prodlení nejméně 30 dní s jakýmkoli splatným závazkem vyplývajícím ze Smlouvy.

2.9. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit, je-li Dodavatel v prodlení se zahájením kampaně nejméně 30 dní.

2.10. Odstoupení od smlouvy (vyjma odstoupení od smlouvy dle odst. 2.5. těchto VOP) je nutno učinit písemnou formou. V případě pochybností se má za to, že odstoupení zaslané přes poskytovatele poštovních služeb bylo druhé Straně doručeno třetí pracovní den od jeho odeslání.

2.11. Objednatel může Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce nasledujícího po doručení písemné výpověď Dodavateli. V takovém případě se Objednatel zavazuje uhradit dodavateli zbývající plnění odměny v plné výši za zbývající měsíce trvání kampaně bez ohledu na samotnou výpověď smlouvy.

2.12. Objednatel bude dodavateli předávat informace o průběhu jednání s kvalifikovanými kontakty. Tyto informace bude objednatel předávat dodavateli formou zápisu v sdílené Google Excel tabulce, určené k předání kontaktů dodavatelem. Za účelem dosažení co nejlepšího výsledku a splnění minimální garance uvedených v Objednávce, je objednatel povinen zapsat výsledek pohovoru, zápis z pohovoru a termín rozhodnutí o přijetí pracovní nabídky nejpozději do 5 pracovních dní po uvedeném termínu pohovoru. V případě, že objednatel dvakrát po sobě tyto informace neuvede v stanovené lhůtě 5 pracovních dní, bere na vědomí, že dodavatel není schopen řádně odvádět svou práci a objednatel v daném měsíci ztrácí nárok na garance uvedené v Objednávce. V takovém případě se v daném měsíci bere garance za splněnou.

2.13. Pokud Objednatel nekontaktuje kontakt předaný Dodavatelem ve lhůtě 2 pracovních dnů od jeho předání Dodavatelem nebo tento kontakt neoznačí jako nevhodný nebo nekvalifikovaný a zároveň tak neučiní ani po 3 marných výzvách Dodavatele, bere na vědomí, že dodavatel není schopen zaručit úspěšnost kampaně a objednatel v daném měsíci ztrácí nárok na garance uvedené v Objednávce. V takovém případě se v daném měsíci bere garance za splněnou.

3. KNOW-HOW A MLČENLIVOST

3.1. Objednatel bere na vědomí, že vytvoření kampaně dle jeho specifických potřeb, zejména pak nastavení dodavatelem vytvořené facebookové reklamy, je know-how Dodavatele.

3.2. Objednatel nesmí zasahovat do nastavení kampaně, tj. omezovat dodavatelovo know-how, a to především co se týče textů náborových kampaní (to neplatí pro korekturu gramatiky). Objednatel může Dodavateli dávat doporučení, avšak Dodavatel není povinen se těmito doporučeními řídit. Bude-li Objednatel výslovně na těchto doporučeních či pokynech trvat, pak dodavatel není odpovědný za splnění podmínek dle odst. 2.4. těchto VOP a jejich nesplnění tak není porušením smlouvy a rovněž nevzniká právo odstoupit od smlouvy.

3.3. Objednatel se zavazuje nevyvíjet vlastní náborovou činnost skrze platformu facebook.com na zadanou pracovní pozici na vlastní odpovědnost a účet v době trvání spolupráce.

3.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a jiné skutečnosti, které se vztahují k obsahu této Smlouvy nebo které si Smluvní strany poskytnou v souvislosti s plněním na základě této Smlouvy (např. o obchodní strategii objednatele, jeho cenotvorbě, vztazích s dodavateli, know-how dodavatele využití v kampani apod.), mají striktně důvěrný charakter obchodního tajemství. Smluvní strany se ohledně všech těchto informací zavazují zachovat absolutní mlčenlivost.

3.5. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku se nevztahuje na informace, které jsou obecně dostupné nebo informace, a které se stanou dostupné jinak než v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti některé ze Smluvních stran dle tohoto článku.

3.6. Smluvní strany se zavazují nakládat se shromážděnými osobními údaji v souladu se zásadami nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i veškerou další právní úpravu s tím související.

3.7. Odstavce 3.4. až 3.6. těchto VOP zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy, a to bez ohledu na důvod ukončení Smlouvy.

4. ODMĚNA

4.1. Odměna je částka, kterou je Objednatel povinen uhradit Dodavateli za každý měsíc poskytnuté služby. Odměna se skládá z fixní části a z úspěchové části.

4.2. Fixní část odměny ve výši sjednané ve smlouvě je sjednána tak, že částka uvedená ve smlouvě zahrnuje odměnu za vytvoření kampaně pro Objednatele včetně nákladů facebookové reklamy, a dále správu kampaně po dobu jednoho měsíce. Za každý další měsíc správy kampaně náleží Dodavateli odměna ve stejné výši dle Smlouvy.

4.3. Fixní část odměny za první měsíc trvání kampaně je splatná do 7 pracovních dnů od zahájení spolupráce. Fixní část odměny za další měsíce trvání kampaně je vždy splatná v plné výši do 7 pracovních dnů od začátku daného měsíce. Tato úprava platí, není-li ve smlouvě sjednána výslovně splatnost jiná.

4.4. Úspěchová část odměny vzniká v situaci, kdy Dodavatel dodá Objednateli v daném měsíci větší počet kvalifikovaných kontaktů a zároveň v měsíci předcházejícím tomuto měsíci doručil Objednateli alespoň minimální smluvený počet kvalifikovaných kontaktů. Objednatel má vždy právo prohlásit, že si nepřeje, aby Dodavatel dodal více než 50 kontaktů, přičemž toto prohlášení je účinné a závazné pouze v případě, že bude Dodavateli doručeno nejpozději před dodáním 40. kontaktu v daném měsíci. Bude-li i přes toto prohlášení, přičemž bude splněna podmínka včasnosti prohlášení uvedená v tomto odstavci, dodáno více kontaktů, pak Dodavateli právo na úspěchovou odměnu vzniknout nemůže. Výše úspěchové odměny, jakož i podmínky pro její vznik musí být sjednány přímo ve Smlouvě.

4.5. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou odměny či její části o více než 5 pracovních dní a zároveň tato nebude uhrazena ani na základě výzvy s náhradní lhůtou, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, pak je Dodavatel oprávněn pozastavit kampaň do doby úhrady všech splatných závazků Objednatele plynoucích z této smlouvy. Odmítnutím plnění ze strany Dodavatele není v tomto případě porušením smlouvy a současně má Dodavatel právo na odměnu dle smlouvy tak, jako by bylo plněno za obvyklých okolností. Doba pozastavení plnění ze strany Dodavatele se započítává do celkové doby trvání kampaně.

4.6. Veškeré odměny jsou hrazeny na základě faktur vystavených Objednateli Dodavatelem. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny ve smyslu OZ. Splatnost faktur je 5 pracovních dnů, není li v Objednávce sjednáno jinak.

4.7. Požádá-li Objednatel o změnu kampaně za účelem získání kontaktu na jinou pracovní pozici, než na kterou již byla vytvořena kampaň, pak Dodavatel tuto úpravu kampaně provede na základě nového Koučovacího dotazníků, který je Objednatel za tímto účelem povinen znova vyplnit. Dodavatel si za každou takovou úpravu pozice bude účtovat jednorázovou odměnu ve výši 15.000 Kč bez DPH nebo její ekvivalent jiné měny jeli odměna ve smlouvě stanovena v jiné měně.

5. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

5.1. V případě, že je Dodavatel v prodlení se zahájením kampaně, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč nebo její ekvivalent jiné měny jeli odměna ve smlouvě stanovena v jiné měně.

5.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle Smlouvy, má Dodavatel právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou odměny dle Smlouvy o více než 21 dnů, má Dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč nebo její ekvivalent jiné měny jeli odměna ve smlouvě stanovena v jiné měně. Vzhledem k tomu, že jedná o přefakturaci úhrady rozpočtu za reklamu a nesení závazku za Objednatele.

5.4. V případě porušení odst. 3.3. těchto VOP, má Dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč nebo její ekvivalent jiné měny, je-li odměna ve smlouvě stanovena v jiné měně.

5.5. V případě, že dojde ze strany Objednatel k zkopírování či užití Dodavatelem vytvořené grafiky, textu facebookové reklamy a jejího copyrightu navázané na otázky kvalifikačního testu a to i po uplynutí trvání spolupráce má Dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč nebo její ekvivalent jiné měny, je-li odměna ve smlouvě stanovena v jiné měně

5.6. V případě porušení odst. 3.4. až 3.5. těchto VOP má smluvní strana po porušující smluvní straně právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

5.7. Objednatel má nárok na smluvní pokutu maximálně do výše prokázané škody.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Dodavatel bude objednatele bezodkladně informovat o případných problémech s inzercí facebookové reklamy.

6.2. Dodavatel je oprávněn uvádět název a/či logo objednatele ve svém seznamu referenčních klientů na svých internetových prezentacích, sociálních sítích, propagačních materiálech a podobně, pouze v případě písemného souhlasu ze strany objednatele.

6.3. Uzavřená Smlouva, jakož i veškerá právní jednání předcházející uzavření Smlouvy se řídí českým právním řádem.

6.4. Veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny u Okresního soudu v Ostravě (ČR), případně u Krajského soudu v Ostravě (ČR).

6.5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.03.2023.